به گزارش علم جنوب، محمدزارع سردبیر علم جنوب نوشت: محورها‌ی دزفول-شوشتر و بهبهان-رامهرمز به ترتیب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ،میزبان دو حادثه مرگبار بودند.

درمجموع ۶ جوان فوت کردند، فارغ از اشتباهات انسانی، این‌دو از محورهای حادثه‌خیز استان هستندکه تسریع در چهارخطه‌کردن آن‌ها بسیار ضروری است، روزی نیست که از جادهها فریاد نزنیم!

در پایین چند گزارش علم جنوب درخصوص جاده دزفول به شوشتر را مشاهده کنید

https://alamejonoob.ir/?p=8608

https://alamejonoob.ir/?p=10956

https://alamejonoob.ir/?p=10941

https://alamejonoob.ir/?p=11056

https://alamejonoob.ir/?p=11319

https://alamejonoob.ir/?p=6652