سه تن دیگر از مدیران علوم پزشکی شوشتر بازداشت شدند

کشتی مبارزه با فساد در بندرگاه بهداشت و درمان

کشتی مبارزه با فساد در بندرگاه بهداشت و درمان
منابع آگاه و موثق می گویند در ادامه رسیدگی به پرونده استخدام های غیر قانونی دانشکده علوم پزشکی شوشتر ، سه تن دیگر از مدیران این دانشکده بازداشت شدند.
پیش از این نیز یکی از مدیران این دانشکده بازداشت شده بود .
شهروندان شوشتر در روزهای گذشته از راه های گوناگون مراتب تقدیر خود را از دادستان توانمند و قضات شریف ابراز داشته اند.
نویسنده : احسان بلیوند