به گزارش عَلَم جنوب، تحقیقات ما حاکی از آن است خواسته‌های کارگران مورد تاکید اعضای شورای تامین ذیل قانون کار می باشد و
آنچه مشخص است پس از برگزاری این چند جلسه، مدیریت شرکت اعلام کرده است موافق همسان سازی حقوق کارگران مطابق با سایر شرکت‌های نیشکری می باشد و تبدیل وضعیت پرسنل تامین نیرو و همچنین کارشناسی طبقه بندی این پرسنل در دستور کار قرار گرفته است و برای تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی نیز اعلام نموده است باید هماهنگی‌های لازم با مرکز انجام گیرد.

آنچه مشخص است شورای تامین شوشتر و درصدر آن فرماندار شهرستان خط قرمزشان عدم تضییع حقوق کارگر است و در این راه مصوباتی داشته اند.