دومین روز از تجمع اعتراضی کارکنان کشت و صنعت کارون شوشتر برای مطالبات شان در هوای پر از خاک شوشتر ادامه پیدا کرد. از نکات جالب این اعتراضات علی رغم رسانه ای شدنش عدم پاسخگویی مسئولین این شرکت بزرگ و مسئولین شوشتر می باشد . در اعتراضات امروز حدود ششصد نفر از کارکنان حضور داشتند .

تبدیل وضعیت پرسنل فصلی ، تامین نیرو و قراردادی و همچنین همسان سازی حقوق  با سایر شرکت های نیشکری از خواسته های کارگران می باشد .