به گزارش علم جنوب، از جمله خواسته‌ها و مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر می توان به تبدیل وضعیت پرسنل فصلی ، تامین نیرو و قراردادی و همچنین همسان سازی حقوق، اشاره کرد.

مدیر عامل کشت و صنعت کارون که در روزهای اخیر حکم انفصال از خدمتش نیز رسانه ای شده است باید پاسخگوی وضعیت موجود باشد چرا که در سال های اخیر ده ها مرتبه تجمعات اعتراضی و اعتصاب توسط کارکنان بخش های مختلف این شرکت برگزار شده است.