به گزارش علم جنوب، نماینده شهرستان‌های شوشتر و گتوند ضمن تشریح ظرفیت‌های ورزشی دو شهرستان گفت: با وجود قهرمانان ورزشی در سطوح مختلف استانی، ملی و بین‌المللی خواهان توجه ویژه‌ای درخصوص تامین اعتبارات پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در شهرستان‌های شوشتر و گتوند می‌باشیم.

سهراب گیلانی با تاکید برحمایت از ورزش بانوان در شوشتر و گتوند، خواستار حمایت همه جانبه وزیر از ورزش بانوان شد.

سجادی وزیر ورزش نیز در این نشست بیان کرد: در استان خوزستان تصمیمات خوبی گرفته شده تا در آینده مدیران ورزشی سمت معاونت بانوان را در چارت سازمانی خود داشته باشند تا امورات حوزه ورزشی بانوان به شکل جدی و ویژه پیگیری شود.

در این نشست سهراب گیلانی وزیر ورزش را به شوشتر و گتوند دعوت کرد تا ضمن بازدید از پروژه‌های ورزشی نیمه تمام، دستورات لازم را جهت تسریع در تکمیل پروژه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ صورت دهد.