تصاویری به دست خبرنگار علم جنوب رسیده است که اثر جهانی بند میزان که یکی از اجزای منظومه آبی این شهر جهانی می‌باشد در خاموشی مطلق به سر می‌برد و مسافران و گردشگران نوروزی با چراغ‌های دستی در حال بازدید از این مسیر هستند.

همچنین برخی نیز با توجه به هوای خنک و مطبوع در کنار این اثر جهانی اتراق کرده اند اما تاریکی موجود کام شان را تلخ کرده است.

به‌راستی متولی این اثر جهانی و مدیریت محیط آن بر عهده کدام دستگاه و ارگان است؟

امیدواریم هرچه سریعتر این مشکل برطرف گردد.