برابر ماده ۷۲۳قانون مجازات اسلامی ،رانندگی با وسیله نقلیه (موتورسیکلت و خودرو )، بدون داشتن گواهینامه معتبر جرم محسوب شده و پلیس راهور برابر ماده ۱۰قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (۱۳۸۹/۸/۱۳) مجلس شورای اسلامی موظف است ؛ ضمن توقیف وسیله نقلیه ،راننده متخلف را بعنوان مباشردرجرم ،(رانندگی بدون داشتن گواهینامه معتبر ) و همچنین کسی که وسیله نقلیه (موتورسیکلت یا خودرو) را دراختیار راننده فاقد گواهینامه قرار داده ( اگرچه فرزندش باشد ) را به عنوان معاونت درجرم یادشده به مرجع قضایی معرفی ومشمول مجازات حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه و یا جزای نقدی توسط دستگاه قضایی نمایند.

خانواده گرامی ، آموزش واخذگواهینامه معتبر برای رانندگی با هر وسیله نقلیه برابر قانون اجباری است.

معاونت آموزش وفرهنگ ترافیک پلیس راهور شهرستان شوشتر