پس از بازرسی های مشترک اداره تعزیرات حکومتی و دانشکده علوم پزشکی شهرستان شوشتر در ماه های قبل یک واحد عطاری به دلیل تخلفات متعدد پلمپ شد.

به گزارش عَلَم جنوب ، با صدور دستور قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب ، یک واحد صنفی عطاری در شهر شوشتر به دلیل تخلفات فراوان بهداشتی و تجویز و ارائه داروهای غیر مجاز ، پلمپ شد.

ضمن تقدیر از مسئولین امر ،شهروندان خواستار بازرسی و  برخورد جدی تر با متخلفین صنفی می باشند .