انتخابات چهارمین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شعبه شهرستان شوشتر در اسفندماه ۱۴۰۰ در محل شعبه شوشتر برگزار شد و نفرات اول تا پنجم به شرح ذیل مشخص شدند.

۱.معصومه شیخ سوینی
۲.محمد رجب زاده
۳.نسرین بوستانی
۴.عین اله حسامی
۵.بهنام بابااحمدی