پس‌ از کش و قوس های فراوان ودر انتهای سال ۹۹ با تغییر مدیر شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ در شوشتر و حضور جعفری از بهبهان شاهد تنش در این اداره بودیم تا جایی که مدتی کارکنان حاضر به نشست با مدیر جدید نبودند و با وعده های نماینده و فرماندار شوشتر در خصوص بهبود وضعیت ؛آرامش به شرکت بازگشت. پس از فروکش کردن این تنش‌ها مدیریت جدید تصمیم به انتصاب مدیران از شهرهای دیگر گرفت که در آن مقطع نیز اعتراض کارمندان را به همراه داشت و آن تصمیم لغو شد .

اما در روزهای گذشته کارکنان این اداره و کشاورزان منطقه در تماس با عَلَم جنوب اذعان داشتند: جعفری مدیر این شرکت مهم دست به تغییرات گسترده ای زده و مدیران غیربومی از شادگان و اهواز را به شوشتر آورده است که موجب اعتراض ما می باشد. کارمندان معتقدند عدم استفاده از نیروهای با تجربه بومی و آشنا به منطقه ضمن این که موجب اخلال در اداره امور م یشود ، مدیریت منابع انسانی در شوشتر را به خطر می‌اندازد و سرخوردگی در میان کارکنان را به همراه خواهد داشت.

کشاورزان نیز با ابراز اینکه مدیران بومی اشراف کامل بر منطقه دارند و شایستگی تصدی سمت های مختلف را دارا می باشند بهتر می توانند نسبت به حل مشکلات کشاورزان و اداره امور اقدام نمایند.همچنین شنیده شده انتصابات غیر بومی در آینده نیز ادامه خواهد داشت .
عَلَم جنوب آماده انتشار پاسخ مسئولین آب و برق خوزستان و شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ شوشتر می باشد.