سید محمدتقی سجادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان به همراه چندتن از معاونین و کارشناسان این اداره کل در شوشتر  نشست عمومی برگزار کرد.

به گزارش علم جنوب این نشست که روز گذشته پنج شنبه ۱۴۰۰/۷/۸در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شوشتر برگزار شد به بررسی مشکلات مردم اختصاص داشت.

نظری رئیس منابع طبیعی شوشتر در این باره به خبرنگار ما گفت: این نشست که با حضور مدیرکل ،معاونت فنی ،رئیس اداره حقوقی و رئیس اداره مدیریت عملکرد اداره کل برگزار گردید به بررسی مسائل حقوقی و درخواست های شخصی افراد اختصاص داشت. وی گفت: مواردی همچون اراضی در اختیار راه و شهرسازی که نیازمند رایزنی بین دو اداره بود و سازمان های مردم نهاد و رسانه ها در این باره خواستار ورود اداره کل بودند نیز توسط مهندس سجادی پیگیری شد.

عکس و خبر : احسان بلیوند