به گزارش علم جنوب با پیشنهاد سرهنگ روح الله بیگدلی فرمانده نیروی انتظامی و حکم سردار صالحی فرمانده انتظامی استان خوزستان سرهنگ دوم علی رضا کرمپور رئیس راهور شوشتر شد.

سرهنگ کرمپور دارای مدرک کارشناسی مدیریت دولتی بوده و در کارنامه خود سابقه ۶ سال جانشینی و هفت ماه سرپرستی راهنمایی و رانندگی شوشتر برخوردار است.

عَلَم جنوب برای ایشان آرزوی سربلندی دارد.