جوانان انسان دوست و ظیفه شناس مسجد امام رضا (ع) شوشتر اقدام به ضدعفونی وگندزدایی محلات جاده صاحب الزمان (عج) نمودند.