عبدالرحیم (علی) سوارنژاد در این باره می گوید: شهر شوشتر به دلیل اینکه یک شهر تاریخی و خاستگاه بسیاری از رویدادهای فرهنگی درحوزه های مختلف در تاریخ کشور است و دارای مراکز متعدد فرهنگی و آموزشی می باشد به فرمانداری نیاز دارد که رویکرد فرهنگی اش بر سایر رویکردها تفوق داشته و ضمن باور به نقش رسانه در توسعه بتواند تولید محتوای فرهنگی و توجه به کتاب و ابزار فرهنگی را عمق دهد .

این چهره فرهنگی و نویسنده چندین جلد کتاب بیان داشت : همچنین فرماندار  آینده شوشتر باید در جهت تقویت میراث فرهنگی مشارکت جدی را با هماهنگ نمودن فرهیختگان ، تولیدکنندگان و صاحب نظران فراهم کند و برای ایجاد اشتغال ، بهبود معیشت ، ایجاد نشاط اجتماعی و رفع موانع بتواند از ظرفیت موجود متناسب با تنوع جمعیت در این شهرستان به عنوان یک فرصت استفاده نماید.

وی افزود : اگر سابقه فرمانداران شوشتر را بررسی نماییم متوجه می شویم به دلیل عدم توجه به این رویکرد اکثر فرمانداران منصوب شده در عرصه انتخابات بعد از فرمانداری به عنوان کاندیدا در شهرستان ورود نموده اند و البته مردم به هیچیک اعتماد نکردند که می تواند برای مقامات بالادستی یک عبرت باشد تا تجربه گذشته را تکرار ننمایند و به این مولفه ها جهت انتصاب فرماندار توجه داشته باشند.