دکتر اصغر حاتمی نیا در گفتگو با عَلَم جنوب در خصوص انتصاب فرماندار جدید شوشتر گفت :در سال منتهی به انتخابات مجلس، به ندرت تغییر فرمانداران توسط یک استاندار باتجربه رخ می دهد. مگر اینکه فرماندار در حوزه انتخاباتی سابقه جانبداری از حزب و نامزد خاصی را داشته باشد و تغییر در جهت جلب اعتماد جامعه باشد. یا استاندار تحت فشار نماینده ای تن به تغییر فرماندار در جهت مهندسی انتخابات به نفع خود بدهد که این امر اعتماد مردم در یک حوزه انتخابیه را ضعیف و سطح مشارکت در انتخابات را بسیار پائین می آورد.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه در ادامه بیان داشت : از آنجائیکه در برخی از حوزه های انتخابیه تعدد شهرستان، شهر و حوزه گسترده بخش و دهستان و روستا، همراه با تنوع قومی وجود دارد مدیریت و برگزاری انتخابات بسیار سخت است که فقط از عهده فرمانداری بر می آید که سابقه برگزاری چند دوره انتخابات را در کارنامه دوره کاری خود داشته باشد در غیر اینصورت با انتصاب یک فرماندار غیر وزارت کشوری و کم تجربه، مخصوصا در سال منتهی به انتخابات، با چالش بسیاری مواجه خواهد شد و کنترل در اجرا و نظارت را ممکن است از دست بدهد و انتخابات سالمی برگزار نگردد.

حاتمی نیا در ادامه بیان داشت : به عنوان نمونه در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند که حوزه ای بسیار گسترده و متشکل از سه قوم بزرگ است، همواره انتخابات قومی بوده، مدیریت و اجرای انتخابات نسبت به دیگر حوزه های انتخابیه سخت تر و دارای حرف و حدیث بیشتری بوده و اکنون که دو ماه از سال ۱۴۰۲ گذشته و شهرستان شوشتر بدون فرماندار است برگزاری انتخابات مجلس در پایان امسال، حتی برای یک فرماندار با تجربه بسیار سخت خواهد بود.استاندار خوزستان روی این موضوع باید دقت و حساسیت لازم را برای برگزاری یک انتخابات سالم داشته باشند.