پس از انتشار خبر عزل رحیم جافری شهردار شوشتر توسط اعضای شورای اسلامی شهر ، حالا هیئت تطبیق شهرستان  این مصوبه را رد کرد.

در متن نظر هیئت تطبیق مصوبات آمده است :

مصوبه خاتمه خدمت شهردار شوشتر به دلیل عدم احراز سکونت شهردار با عنایت به اینکه به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مستند به ماده ۱۱  آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸ جلسات عادی و فوق العاده شورا می بایست با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی (که در شورای ۷ نفره با حضور ۵ نفر می باشد ) رسمیت می یابد ، بر اساس صورت جلسه ارائه شده حدنصاب رای دهندگان رعایت نگردیده است و دارای رسمیت نمی باشد لذا مصوبه ارسالی از نظر شکلی فاقد وجاهت بوده و مغایرت قانونی دارد و قابلیت رسیدگی در هیئت تطبیق مصوبات شهرستان را ندارد .