محمد صادقیان زاده رئیس انجمن حمایت از زندانیان شوشتر از برگزاری جشن گلریزان با حضور خیرین گرامی و در راستای حماست از خانواده ی محترم زندانیان خبر داد.