سهراب گیلانی در تبلیغات انتخاباتی همواره خود را فردی اقتصادی معرفی می کرد و ادعا داشت به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواهد رفت اما در دوره اولش در کمیسیون اجتماعی صندلی رزرو کرد و در دوره دوم به کمیسیون انرژی راه یافت . علاوه بر اینکه وی هیچ وقت نتوانست به کمیسیون برنامه و بودجه وارد شود ،نتوانست وعده های اقتصادی اش را نیز به طور قابل قبولی عملی کند.

به گزارش عَلَم جنوب یکی از وعده های اقتصادی سهراب گیلانی  که از همان روزهای اول شروع به کار برای آن فریاد می زد راه اندازی شهرک صنایع جانبی کشت و صنعت کارون شوشتر با چندین کارخانه  و مصاحبه های مختلف در این باره بود . حضور چندین باره مسئولین صنعتی و بانکی و دیدار با وزرای صنعت و معاونینشان دستاوردی جز هزینه های به جا مانده روی دست میزبانان ،بیکار ماندن جوانان منطقه و گسترش فقر نداشت .

با این شرایط گیلانی و طرفدارانش باید بدانند توانایی وی در اقناع وزرا و برنامه ریزی برای تحول اقتصادی تنها در حرف است و این نماینده در طول نزدیک به ۷ سال فعالیتش نتوانسته به وعده اش عمل نماید.

نویسنده : احسان بلیوند