کارکنان علوم پزشکی شوشتر گفتند پس از انتشار خبر عَلَم جنوب یکی از حقوق های عقب مانده مان پرداخت شد.

به گزارش عَلَم جنوب کارکنان دانشکده علوم پزشکی شوشتر که با عنوان نیروی ۸۹ روزه در بخش های مختلفی همچون حراست ، اداری و … مشغول به خدمت هستند طی تماس هایی از پنج ماه عدم پرداخت حقوق خبر داده بودند که رسانه ی عَلَم جنوب ۲۷ آذر ماه  این موضوع را انتشار داد، حال این کارکنان خبر داده اند که روز گذشته ۲۸  آذرماه یکی از حقوق ها پرداخت شد.

عَلَم جنوب امیدوار است دانشکده علوم پزشکی هر چه سریعتر همچون روزهای اخیر نسبت به پرداخت معوقات پرسنل خود اقدام کند تا گامی موثر در راستای بهبود وضعیت مالی و روانی شان باشد.