بنابر اطلاعات رسیده از منابع موثق ظهر امروز چهار تن از کارکنان شهرداری شوشتر و شهردار یکی از شهرهای تابعه شهرستان شوشتر بازداشت شدند.
به گزارش عَلَم جنوب بازداشت این افراد به دلیل تخلفات مالی می باشد که جا دارد از زحمات و دقت نظر دستگاه های قضایی و نظارتی قدردانی نمود.