به گزارش عَلَم جنوب کارکنان در صبحت با ما اعلام داشتند خواستار دریافت معوقات چند ماهه خود هستیم.

از نتیجه این تجمع تاکنون اطلاعی در دست نیست.