علی نوروزی عضو اسبق شورای شهر شرافت و فعال اجتماعی در رابطه با علت تصادف مینی بوس شهر شهید شرافت و نحوه جبران خسارت نوشت:

مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۴ رسیدگی به تخلفات رانندگی اگر نقص  راه عامل ورود خسارت به استفاده کنندگان شود موثر در تصادف است و محافظ راه ملزم به جبران خسارت بوده و صراحت قانونی ماده مذکور بیان می دارد اگر متولیان امر ثابت کنند مرتکب هیچ اشتباهی نشده اند یا زمان و فرصت کافی برای اقدامات احتیاطی نداشته از مسولیت معاف
نمی باشند.

همچنین مقصود از نقص راه هرگونه اشکال در طراحی ، ایمنی ، و محافظت راها می باشد.

در پایان از مقام محترم قضایی رسیدگی کننده به این حادثه مرگبار تقاضای اعمال تبصره ۳ ماده ۱۴ از حیث مسولیت مدنی در جبران صد درصد خسارت وارده را داریم.