در ماه‌های اخیر موضوع استخدامی های دانشکده علوم پزشکی شوشتر بسیار مورد نقد قرار گرفته تا جایی که در بسیاری از محافل از استخدام های خانوادگی پرده برداشته شده و نام های مختلفی در این باره به میان آمده است. اما تاکنون رئیس این دانشکده و سایر ارکان های تصمیم گیر نه تنها هیچ گونه پاسخی به رسانه‌ها و افکار عمومی نداده اند بلکه بر اساس شنیده ها و صحبت خبرنگاران با کارکنان این دانشکده، جذب نیرو همچنان برقرار است .

به گزارش عَلَم جنوب در دو سال اخیر و به دلیل شیوع کرونا جذب نیرو در قالب طرح ۸۹ روزه در علوم پزشکی های سراسر کشور آغاز شد که تعداد قابل توجهی از این نیروها با فروکش کردن کرونا ،کارشان نیز به اتمام رسید.اما این داستان در شوشتر رنگ دیگری گرفته است و با تحقیقات صورت گرفته اکثر نیروها نه تنها قراردادشان پایان نیافت بلکه در قسمت های مختلف اداری مالی، اجرایی و در ستاد و خارج از ستاد به کار خود ادامه دادند.از دیگر نکات قابل توجه ای که در محافل شنیده می شود جذب نیروهایی همچون همسر ،برادر ،خواهر فرزند و غیره از خانواده کارکنان فعلی می باشد.

رئیس علوم پزشکی جندی شاپور پاسخ دهد حداقل از زمان شیوع کرونا چند نیرو در قالب طرح ۸۹ روزه در دانشکده شوشتر استخدام شده ،تا کنون ماندگار می باشند و در کدام قسمت ها فعالیت می کنند؟

چه تعداد از این نیروها را زوج های عاشقی تشکیل می دهند که در این بازه در این دانشکده استخدام شده اند ؟
خواهر ، برادر ،فرزند و دیگر بستگان کارکنان فعلی علوم پزشکی شوشتر چه کسانی هستند و چگونه جذب و بکارگیری شده اند؟

لازم به ذکر است در ابتدای حضور دکتر سرمست در سمت ریاست دانشگاه جندی شاپور اهواز شنیده شد وی به دنبال تعلیق ده ها تن از مستخدمین طرح ۸۹ روزه بود اما این امر محقق نشد.

مخاطبین محترم مسلما درک میکنند منتقدین به هیچ عنوان به دنبال اخراج کارکنان نیستند چرا که این افراد از همشهریان و جوانان همین سرزمین می باشند ، آن چه مهم است پاسخ صریح و شفاف مدیران به این سوالات و در صورت اثبات تخلف و وجود رانت در استخدام ها ، برخورد با مدیران متخلف است.

علم جنوب آماده انتشار پاسخ علوم پزشکی خوزستان و علوم پزشکی شوشتر می باشد.