به گزارش علم جنوب این پل سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته و نیازمند تعمیر میباشد، این مسیر که از پر رفت و آمدترین مسیرهای گردشگری خوزستان است شب هنگام روشنایی ندارد و به دلیل آسفالت نبودن پل شناور و وجود حفره های فراوان خطرات زیادی برای گردشگران به خصوص در اواخر هفته به وجود آورده است.

امیدواریم سرپرست جوان شهرداری به این موضوع ورود کرده و نسبت به تعمیر و آسفالت این پل و همچنین رایزنی با اداره برق برای روشنایی این مسیر اهتمام ورزد